تماس باما :
فارسی
انگلیسی
هما
هتل هما
     
درجه هتل هتل هما نوع سرویس BB تعداد اتاق 232 موقعيت ميدان گاز - جنب پارک آزادی تلفن 04532434451 فكس 04532420597 سايت http://khalkhalgasht.com ترانسفر دارد
گالری
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز فضای داخلی سوئیت ها
هتل هما شیراز نمای بیرونی1
هتل هما شیراز نمای بیرونی2
هتل هما شیراز نمای بیرونی3
هتل هما شیراز فضای بیرونی هتل1
هتل هما شیرازفضای بیرونی هتل2
هتل هما شیراز لابی1
هتل هما شیراز لابی2
هتل هما شیراز رستوران1
هتل هما شیراز رستوران2
هتل هما شیراز رستوران3
هتل هما شیراز کافی شاپ
هتل هما شیراز استخر
هتل هما شیرازاتاق دو تخته تویین
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل1
هتل هما شیراز اتاق دو تخته دابل2
توضیحات

هتل پنج ستاره ی هما شیراز از با قدمت ترین هتل های شیراز است. این هتل که در جنب بوستان زیبای آزادی واقع شده است در سال 93 بازسازی شد. هتل هما شیراز دارای 8 طبقه و 232 باب اتاق و سوئیت می باشد. تمامی اتاق های هتل دارای چشم انداز باغ یا کوه می باشند. این هتل در نزدیکی مراکز مهم شیراز مانند باغ ارم، پل باغ صفا، و دانشکده پزشکی واقع شده است

امكانات اتاقها

 

  • فروشگاه و غرفه
  • پاركينگ
  • دستگاه ATM
  • تراس
  • آسانسور
  • روزنامه
  • كتابخانه
  • نمازخانه
  • فروشگاه صنايع دستی
  • اتاق عقد
  • آتليه عكاسی
  • آرايشگاه مردانه
  • صندوق امانات
  • لابی
  • سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
  • تاکسی سرویس شبانه روزی
  • كافی شاپ
  • رستوران
  • رستوران تابستانی
  • فضای باغ در هتل
  • فضائی برای پياده روی
  • فضای سبز
  • فضای بيرون برای شام
  • مسير پياده روی
 • سالن بدنسازی
 • استخر
 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جكوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ
 • زمين تنيس
 • زمين بازی
 • استخر فضای بسته
 • شطرنج
  • امكانات برای معلولين
  • محلی برای سيگاری ها
  • كافی نت
  • اينترنت در لابی
  • اينترنت در اتاق
  • امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
  • تلويزيون LCD در لابی
  • نمای شهر
  • نمای باغ
  • نمای فضای سبز
  • مسلط به زبان انگليسی
  • مسلط به زبان آلمانی
  • مسلط به زبان اسپانیائی
  • تلويزيون در لابی
  • مبل
  • ميز
 • روم سرويس
 • لاندري
 • خشکشویی
 • خدمات بيدار باش
 • خدمات اتو
 • دستگاه واکس کفش
 • خدمات تور
 • فكس
 • اتاق چمدان
 • فتوكپي
 • آژانس مسافرتي
 • خدمات باربري
 • خدمات راهنمای تور

 

تسهيلات

سالن کنفرانس ، خشک شویی ، فروشگاه ، کافی شاپ ، سالن بیلیارد ، خدمات آژانس مسافرتی ، لابی ، رستوران ، اینترنت در لابی ، تاکسی سرویس ، کافی نت ، آسانسور ، استخر ، سونا ، ماساژ ، خود پرداز ، فضای سبز ، صرافی

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*