تماس باما :
فارسی
انگلیسی
مسافری از اهواز میرزایی
مسافری از اهواز

مجتمع در حال احداث بام خلخال منظره فوق العاده ای از شهر داره